dijous, 23 d’octubre de 2014

Rendes antigues, rendes turístiques

Amb un subtitol:
Els plans d'usos comercials per garantir la pluralitat i la riquesa del paisatge urbà de cada barri podríen ser molt útils

Trovareu l'article sencer en aquest link.

30 negocis tradicionals més volen entrar a la llista dels protegits

Segon article de El Periódico al mateix dia.
Amb sots-titols:
L'oposició insta l'equip de Trias a definir ja el seu pla per a botigues emblemàtiques.
L'Ajuntament estudia l'impacte de blindar també una activitat comercial.

Podeu veure l'article sencer en aquest link.

El paisatge comercial tradicional del centre de BCN s'extingeix. ARTICLE A EL PERIÓDICO

Amb els següents sots-titols:

La bombolla dels lloguers accelera que tanquin botigues abans del 31 de desembre

Els afectats temen que l'ajuda municipal no passi d'una protecció patrimonial

Serà un sarcasme aquest paisatge de plaques a la vorera sobre botigues ja inexistents, tot un cementiri


Podeu trovar l'article sencer en aquest link.

dimarts, 21 d’octubre de 2014

Article a l'ABC sobre l'article del New York Times

ABC fa un article sobre l'article del International New York Times:
Pots accedir en aquest link

diumenge, 19 d’octubre de 2014

Article al New York Times

Avui han publicat un article al International New York Times sobre els establiment històrics de Barcelona. El podeu trobar en aquest link.

dijous, 16 d’octubre de 2014

PROPOSTA I PREGUNTES DE ICV-EUiA AL PARLAMENT

El Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ha presentat avui al Parlament una Proposta de Resolució i un conjunt de Preguntes que transcrivim a continuació:

Ref.: 250MMA16101400058
A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.
Exposició de motius
La botiga Numismàtica Monge, ubicada al Palau Castell Ponç de Barcelona, es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de la Ciutat de Barcelona. És una casa d’estil neoclàssic del segle XIX.
La completa decoració modernista de la Filatèlia Monge es va fer per a la llenceria Jaumà, la més selecta de la ciutat de Barcelona a començament del segle XX. La botiga ocupava el primer pis del que ara és el Cercle Artístic de Sant Lluc. La llenceria Jaumà es va inaugurar el 1904 i el 1948 va ser traspassada a Aurelià Monge, que la va llogar per traslladar la seva filatèlia del carrer de la Tapineria.
La botiga presenta un interès cultural indiscutible. Es conserven tots els elements, accessoris i mobiliari original tant de la botiga com de la rebotiga. La façana feta amb fusta de caoba, roure i vitrina lateral dreta coberta amb encadellat amb fusta de pi. Sòcol de marbre negre i paviment d’entrada en marbre Macael. La botiga, que està entarimada amb caoba, presenta uns armaris també de caoba amb l’encadellat de roure. La gran taula que fa de taulell té tota una alçada de calaixos afegits pel pare Monge que pengen de la taula original, fets en fusta de pi. Les, cadires i banquets de caoba i un de roure. Portes de vides amb dibuixos a l’àcid i vitrall a la rebotiga. L’entarimat de la rebotiga és de roure i els tiradors de les portes de llautó.
Actualment, tant els alts lloguers que han d’abonar alguns establiments emblemàtics com la situació econòmica que pateix el comerç de proximitat, pot provocar el tancament de molts d’aquests comerços. Concretament la Filatèlia Monge, presenta un alt valor excepcional i mostra la conservació de tots els elements originals que la van conformar, per la qual cosa es mereix que sigui preservada i catalogada en el màxim nivell, com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la Categoria de Monument Històric.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a declarar la Botiga Numismàtica Filatèlia Monge (ubicada al carrer Boters, número 2 de Barcelona) com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Monument Històric atès el seu valor excepcional com a patrimoni cultural del nostre país.

Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2014
Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu del GP d'ICV-EUiA Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref.: 314MMA16101400191
A la Mesa del Parlament
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Com té previst el Govern de la Generalitat de Catalunya evitar la pèrdua de patrimoni cultural que suposa el tancament de comerços emblemàtics al nostre país?
Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2014
Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA

Ref.: 314MMA16101400192
A la Mesa del Parlament
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Com preveu el Govern garantir la conservació material i el manteniment de l’activitat dels establiments en general, botigues o negocis considerats emblemàtics i representatius, fonamentalment per la seva antiguitat o caràcter tradicional?
Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2014
Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA

Ref.: 314MMA16101400193
A la Mesa del Parlament
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
  1. Considera el Govern que la botiga Numismàtica Monge requereix d’una protecció especial atès que el mateix Ajuntament de Barcelona va destacar el seu valor patrimonial en el llibre ‘Guapos per sempre’ i atès que la Generalitat de Catalunya va distingir la botiga com a establiment centenari l’any 2004?
  2. En cas de resposta afirmativa, com pensa el Govern fer-ho?
Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2014
Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA

Ref.: 314MMA16101400194
A la Mesa del Parlament
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Té previst el Govern de la Generalitat de Catalunya incoar amb caràcter d’urgència d’un expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Monument Històric, de la botiga Filatèlia Numismàtica Monge, situada al carrer Boters, 2, de Barcelona, atès el que disposa l’article 8 de la Llei de Patrimoni Cultural de Catalunya, 9/93?
Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2014
Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA

Ref.: 314MMA16101400195
A la Mesa del Parlament
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
  1. Té catalogats el Govern els comerços emblemàtics a tot el país que es troben en una situació de desprotecció semblant?
  2. Quants són?
  3. On estan ubicats?
Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2014
Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA