dilluns, 28 de febrer de 2011

1910 BOLÍBAR BRONZES

Adherits:   BOLÍBAR BRONZES, S.L.     Rbla. Catalunya, 43         Des de 1910

PRESENTACIÓ EMBLEMÀTICS


Avui 28 de Febrer, a les 20.30 hores, presentem al Reial Cercle Artístic de Barcelona, l'Associació d'Establiments Emblemàtics. Està presidida per Maya Ruiz Picasso, amb el Jordi Subirà de la Cereria Subirà de la baixada de la Llibreteria com a vicepresident, el Josep M ª Roig de la Dolceria La Colmena de la Plaça de l'Angel com a secretari, i la Bea Ferrer de la Turroneria La Campana, del carrer Princesa, de tresorera. L'Alberto Mejías es fa càrrec de les relacions institucionals.

Amb aquesta associació, volem facilitar un diàleg més fluid amb les administracions, trobant una continuïtat en el negoci dels nostres associats.

Barcelona es una ciutat que s'ho mereix tot i el millor. En aquest cas cal defensar comerços i oficis centenaris que encara perduren avui dia i continuen amb la seva tasca diària i recordar altres que només son a la nostra memòria.

Volem, en primer lloc, l'ajuda del Govern Municipal per aconseguir la preservació d'aquests comerços.

També demanem el recolzament i la col·laboració de tots, les escoles d'arts i oficis, de restauració, els col·legis professionals, en general les institucions cultes de la ciutat i del país. Volem la implicació i ajuda dels gremis corresponents.

Es tracta de defensar un valuós patrimoni que no podem deixar desaparéixer.

A les darreres dècades han desaparegut més de quaranta establiments que feien part del paisatge quotidià de la nostra ciutat. 

Ignorem, quina mena de protecció tenen ara aquests establiments. Voldríem la inclusió, de forma més clara i eficaç, en un catàleg de patrimoni.

També ens plantegem que els estudiants d'art puguin ajudar a la restauració dels elements arquitectònics, de tota l'ornamentació i mobiliari d'alguns comerços que podrien lluir esplèndidament.

Actualment encara quedem uns vuitanta que pensem que tenim interès cultural i històric, i que volem continuar moltes més generacions fent la nostra tasca.

Busquem fórmules que garanteixin la conservació de l'establiment, i de la activitat.

Volem continuar i pensem que som molt importants per à la ciutat. A ningú no li convé que siguem només una ciutat globalitzada sense caràcter ni identitat pròpia.

Tenim una llengua i una història pròpies. Volem tenir més vida i durar, fer història d'una terra, Catalunya, i d'una ciutat, Barcelona, coneguda a tot arreu per la seva cultura i la seva identitat.
No les perdem.
(Redactat pel nostre portaveu Alberto Mejías)

LA NOSTRA CONTINUÏTAT ES D'INTERÉS PÚBLIC

Que les botigues, els bars i restaurants antics, macos i emblemàtics sobrevisquin i tinguin continuïtat en la seva activitat ja no es, en aquest moment, cap frivolitat.
Potser es molt important.
La ciutat de Barcelona viu, en aquest moment, en bona part, del turisme. I potser la mateixa cosa es pot dir de tot Catalunya o de tota Espanya.
I aquest turisme, que es una forma d'exportació, es fonamental per remuntar la crisi.
L'agencia municipal del Paisatge Urbá va fer, fa pocs anys, un llibre que documentaba molts dels ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS existents en el moment.
Avui, una part considerable d'aquells establiments ha desaparegut.
Aquests establiments construeixen el nostre paisatge urbà.
Algú es tan ingenu per pensar que, quan el que trobin à Barcelona siguin, només, les mateixes franquicies internacionals i els mateixos basars xineses o botigues d'alimentació indies, continuaràn venint?.

Ara ja no ens podem permetre continuar perdent establiments antics. Es una situació limit.
Si no preservem els elements distintius, tradicionals i autòctons del nostre paisatge urbà estarem, literalment, matant la gallina dels ous d'or.

APORTACIONS VOLUNTÀRIES

Als estatuts parla de quotes per què es el que diu el model standard d'estatuts, i es un aspecte que cal preveure. Però, pel caràcter d'aquesta iniciativa, no pensem, en tot cas, de moment, que tingui cap sentit demanar cap tipus de quota regular als associats.
Entenem que hem de funcionar mitjançant aportacions voluntàries, que poden ser de molts tipus (en feina, en espècie), i que hem de buscar la força de ser molts amb problemes similars, a més de la simpatia dels molts que entenen l'importància per tothom de la continuïtat dels negocis tradicionals amb caràcter.

HI FA FALTA TOTHOM

Ara hem constituït l'associació amb el mínim de persones que demana la llei, però aquesta es una iniciativa oberta a tothom. Volem simpatitzants, associats, vocals...

divendres, 25 de febrer de 2011

1900 MUSICAL EMPORIUM Casa Llobet i Cia


(Antic associat desaparegut)

Adherits: "MUSICAL EMPORIUM" (Fundada l'any 1.900) L.Castelló Llobet y Cia, S.C. La Rambla, 12

dijous, 24 de febrer de 2011

1883 LLIBRERIA EDITORIAL MILLA


(Antic associat desaparegut)

S'adhereix:  LLIBRERIA EDITORIAL MILLA,  ARXIU TEATRAL I DE L`ESPECTACLE
  C/Sant Pau nº 21      Des de l'any 1883

1900 GENERES DE PUNT LA TORRE

Plaça Universitat, 4
dimecres, 23 de febrer de 2011

1864 PASTISSERIA LA COLMENA

Plaça de l'Àngel, 12

1761 CERERIA SUBIRÀ

Baixada Llibreteria, 7

1922 TORRONERIA LA CAMPANA

Princesa, 361904 NUMISMATICA MONGE

(Antic associat desaparegut)

Amb aquest article, comencem presentant els associats, en la data que es van associar:

La Numismàtica Monge, del carrer Boters n. 2, existeix des de 1904.
Ens han enviat imatges antigues:

INVITACIÓ A PARTICIPAR I RECOLZAR

Maya Ruiz Picasso (Presidenta)  
Jordi Subirà (Cereria Subirà) (Vicepresident) 
Josep Mª Roig (La Colmena) (Secretari)

Us convidem a la presentació de la
ASSOCIACIÓ D'ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS
que tindrà lloc el proper dia 28 de Febrer, a les 20.30, en la sala d'actes del
Reial Cercle Artístic de Barcelona,  (Carrer dels Arcs, 5)

El proper 28 de Febrer presentarem l'ASSOCIACIÓ a la premsa i polítics.
El nostre objectiu principal es la continuïtat dels nostres negocis, amb la conservació dels oficis i tradicions.
Ens constituïm sense ànim de lucre ni quotes.
Hem trobat una presidenta que ens ajudarà a tenir recolzament, fins i tot internacional.
La junta la composem els que em començat el moviment, però es pot afegir tothom que ho desitgi.
Tota aportació serà benvinguda. Caldria que, si us sembla bona la proposta, ens envieu aviat un mail a
est.emblematics@gmail.com


amb la vostra adhesió i les DADES: Nom comercial, Nom propietari, Adreça, Telèfons i Mail

dimarts, 22 de febrer de 2011

ESTATUTS ASSOCIACIÓ D'ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS

A data 22 de Febrer del 2011 hem constituït l'associació.

Els estatuts, que transcrivim a continuació, segueixen exactament el model que recomana la Generalitat, i que podeu trovar fàcilment fent una cerca al Google (com "model estatuts associacions").

En negreta, a més dels titols de capitol, hi son les coses que hem posat nosaltres (redactat específic d'aquesta associació), o bé que hem volgut resaltar del redactat standard:
---------------------------------------------------


ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació Associació D’ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:
LA CONSERVACIÓ MATERIAL I EL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS EN GENERAL, BOTIGUES O NEGOCIS CONSIDERATS EMBLEMÀTICS I REPRESENTATIUS, FONAMENTALMENT PER LA SEVA ANTIGUITAT O CARACTER TRADICIONAL.
LA LLUITA CONTRA LA DESAPARICIÓ D’AQUESTS ESTABLIMENTS
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
DIFUSIÓ, CONCIENCIACIÓ. EL·LABORACIÓ O ENCARREC D’INFORMES. DIALEG I DEFENSA DE LA NOSTRA POSICIÓ AMB ELS ESTAMENTS POLITICS, ADMINISTRATIUS I GREMIALS PER PERMETRE O FACILITAR LA CONTINUÏTAT DELS ESTABLIMENTS
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a BARCELONA 08003, al carrer VIA LAIETANA , núm. 19, 4, 2.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, sans perjudici de que es puguin exercir funcions en altres punts de l’Estat.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, EN PARTICULAR ESTABLIMENTS SIGNIFICATIUS O ELS SEUS REPRESENTANTS  .

Pel que fa a les persones físiques:
1.       Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2.       Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3.       Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques:
1.       La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2.       Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associcació.
Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No  satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre GENER i MARÇ, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.
Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de cinc (5) anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. La presidència i la vicepresidència
Article 21
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Article 22
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, (o, en la seva absència, pel vice-president), i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 23
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar tres (3) signatures, a saber: La del president/a (que pot ser substituït pel vice-president), el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a, o bé la del vice-president.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 31
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
BARCELONA,  22  de FEBRER  de 2011
Signatures de tots els socis i sòcies fundadors:

dilluns, 21 de febrer de 2011

1905 FARMÀCIA NORDBECK

Ausiàs March, 311880 FARMACIA MAS DOCAMPO

Carme, 23

1880 CASA BEETHOVEN

Rambla, 97

1883 FARMACIA TARRÈS

Carme, 841820 SASTRERIA XANCÓ

La Rambla, 78, 80

1919 FILATELIA MAJÒ

(Antic associat desaparegut)

Pelai, 1

Tancat fins el 15 d'Agost!


1916 GANIVETERIA ROCA

Plaça del Pi, 3


1908 QUEVIURES QUILEZ

Aragó, 251
1870 GRANJA VIADER

Xuclà, 4 i 6